شركت ROMEX AG در سال 1989 بعنوان شركتي با مسئوليت محدود تاسيس شد اين شركت بعد از برگزاري جشن دهمين سالگرد خود بعنوان يك شركت سهامي عام به ثبت رسيد.

با افزايش فروش و نيز تنوع محصولات ، فعاليتهاي اين شركت نيز بطور پيوسته در سراسر كشور افزايش و گسترش پيدا كرد.

مواد و تكنولوژي ساختماني جديد در تخصص اين شركت مي باشد از جمله فعاليتهاي اصلي اين شركت ،كفپوشهاي صنعتي مواد حفاظتي و ترميم بتن با بكارگيري مايعات درز گير و فويلها ،تخليه زباله ها، تونلها و نيز مقاوم سازي بناها هستند.

با كارشنا ساني كه ما براي مواد ساختماني داريم ،تصور ما بر اين است كه وظيفه داريم كه شيوه هاي مهندسي متخصصين (كارشناسان) را براي شركت هاي ساختماني ارائه دهيم .ما راه حلهاي فني و نوين براي مشكلات را با مواد اين شركت پيشنهاد مي كنيم .و نيز آمادگي همكاري كارشناسانه در بكارگيري اين مواد را داريم.

معماران طراحان ،مهندسين و سرمايه گذاران نيز قادرند كليه راهكارهاي حساب شده و دقيق را براي پروژه ها ارائه دهند .ما از طريق نمايندگيهاي بازرگاني (محلي) و همكاري هاي كامل با شركت هاي ساختماني (كه توسط شركت ROMEX آموزش ديده اند) قادر هستيم به مشتريهايمان اين اطمينان خاطر را دهيم كه كارهاي اجرايي ما با بالاترين استاندارد ممكن به اجرا در آيد.

اولويت اصلي براي كليه اعضاي شركت ROMEX هميشه اين بوده است كه:

ما چگونه مي توانيم به مشتريهايمان كمك كنيم؟

زيرا كه تجربه ما به مفهوم موفقيت شماست.